Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Studijska posjeta Latviji

Doma?in u selu bila je Sandra, koordinator centra za rehabilitaciju. Dala je gostima osnovne informacije o organizaciji slijepih u Rigi. Cijeni se da u ovoj zemlji ivi 12000 slijepih i slabovidih osoba od kojih su 2500 ?lanovi jedanaest drutava slijepih. Slijepi u?enici poha?aju dvanaest razreda u koli za slijepe, a zatim se mogu opredijeliti za dalje obrazovanje po redovnom programu.

Doma?ine je zanimalo kako slijepe osobe iz zemalja koje su ugostili ostvaruju svoja prava iz oblasti obrazovanja, zapoljavanja, pomagala i socijalne zatite. Informacije o legislativi razmijenjene su sa Svjetlanom, predsjednicom drutva slijepih u Rigi. Ovdje slijepe osobe mogu dobiti pomagala koja su im potrebna svako po cijeni od 7 Eura.

Centar za rehabilitaciju obuhvata kompleks zgrada i nalazi se u selu. U Centru je zaposleno 50 stru?njaka razli?itih profila. Program od nekoliko godina moe se poha?ati samo jedamput u ivotu, dok za druge programe ne postoje ograni?enja. Slijepe osobe imaju na raspolaganju: obuku za samostalno kretanje; kretanje uz pomo? psa vodi?a; obuku za koritenje kompjutera; kreativne radionice (pletenje, izrada ponjava, korpa, ?etki) itd. Sve usluge Centra potpuno su besplatne za korisnike. Trokove provo?enja programa snosi Drava.

Ranije su slijepe osobe u ovoj zemlji prodavale odre?ene proizvode todanas nije slu?aj. Razlog je nedostatak finansijskih sredstava. Uskoro se planira ponovo pokrenuti proizvodnja u okviru razli?itih projekata.

U Centru su razvijene i drutvene aktivnosti. Zatekli smo grupu u proslavi osamnaestog ro?endana jedne ?lanice. Sve slijepe osobe koje to ele mogu pod povoljnim uslovima ivjeti u selu.

Grad Liepaja udaljen je 250 kilometara od Rige. Tamo smo se uputili autobusom drugog dana sa grupom korisnika Centra za rehabilitaciju.

Centar za rehabilitaciju u Liepaja ima pristupa?an vrt. Korisnici uzgajaju cvije?e i brinu o ivotinjama.

Na spratu se nalaze sobe za spavanje .

U turisti?koj agenciji do?ekao nas je slijepi vodi?. Za sat vremena, dao je mnogo informacija o dijelovima grada koje smo posjetili. Taktilna mapa grada na raspolaganju je slijepim osobama. Staze vodilje olakavaju orijentaciju.

Drutvo slijepih ima adekvatan prostor za rad. ?lanovima su na raspolaganju kreativne radionice i edukacija o pravima.

Tre?eg dana vratili smo se u selo radi zanimljivih prezentacija. Tema su bili socijalno poduzetnitvo i psi vodi?i. Posebno me se dojmio pristup radu sa djecom u koli za slijepe u okviru jednog od projekata. Nakon est mjeseci rada, djeca su slikala i na osnovu toga izra?en je vrijedan edukativni taktilni materijal.

Muzi?ka grupa priredila je koncert za goste.

Posjeta je bila prilika za uspostavljanje kontakata i razmjenu iskustava me?u organizacijama slijepih. Od Latvije se definitivno moe mnogo nau?iti u pogledu organizacije slijepih i prilagodbama koje im olakavaju ivot i ?ine ih samostalnijim.