Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

 Za Grad Tuzlu istraivanje je provelo Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla.
Od po?etka aprila do kraja avgusta 2017. Prikupljani su podaci za prethodne ?etiri godine na osnovu indikatora koje je razvila ekspertska grupa.
 Ve?ina institucija sara?ivala je u smislu odgovaranja na pitanja iz upitnika iz svoje nadlenosti. Djeca su uzela u?e?e putem fokus grupeu?enika sa ote?enjem vida od 12 do 17 godina koji poha?aju redovne osnovne i srednje kole. 50% u?esnika fokus grupe uklju?eno je u vankolske aktivnosti (pozorite mladih Tuzle, kulturno umjetni?ko drutvo i asistivna tehnologija. Smatraju da problem lei u porodici i da kanjavanje nije dobar na?in postupanja s nasilnicima. U?eniku po?initelju nasilja treba pruiti priliku da se uklju?i u kolske projekte, sekcije i sportske aktivnosti.
U osnovnim i srednjim kolama postoji program prevencije nasilja nad djecom koji je dio redovnog kolskog programa.
Postoji protokol intervencija u slu?ajevima nasilja u porodici za Grad Tuzlu, kojim su
definisane uloge i zadaci nadlenih institucija u rjeavanju problema nasilja.
U?enici su upoznati kome i na koji na?in trebaju prijaviti nasilje. Na satovima razredne zajednice razgovara se o nasilju. kole organiziraju edukativne radionice za roditelje na temu nasilja.
Podaci Centra zasocijalni rad su zati?eni i mogu se dobiti samo na zhtjev.
Sasluavanje djece odvija se u skladu sa propisima u odgovaraju?em prostoru uz prisustvo psihologa i socijalnih radnika.

Svoj doprinos u osvrtu na istraivanje dale su Suada Selimovi?, stru?ni saradnik u ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i Sonja Br?aninovi?, iz Centra za socijalni rad Tuzla.
Gospo?a Selimovi? predloila je da Udruenje rezultate istraivanja dostavi ministarstvu jer je u proceduri izrada novog Akcionog plana za borbu protiv nasilja za Tuzlanski kanton.
Gospo?a Br?aninovi? dala je osvrt na aktivnosti koje Centar zasocijalni rad poduzima za borbu protiv nasilja nad djecom. S obzirom da se radi o osjetljivoj temi i da se nasilje naj?e?e ne prijavljuje, cijeni se da je broj djece rtava nasilja znatno ve?i.