Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla

Ul. Kazan mahala 5

S   T   A   T   U   T

Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla

 

(pre?i?eni tekst)

 

Tuzla, 2014. godine

Na osnovu ?lana 12. 14 i 18. Zakona o udruenjima i fondacijama (Sl.novine FBiH BR.45/02) Skuptina Udruenja gra?ana  ote?enog vida Tuzla, na svojoj redovnoj sjednici odranoj dana 12. 04. 2014. godine  donosi:

 

STATUT

UDRUENJA GRA?ANA OTE?ENOG VIDA TUZLA

 

 

I OPTE ODREDBE 

 

?lan 1.

Ovim Statutom uredjuje se:

-          naziv Udruenja, sjedite i podru?je djelovanja,

-          misija, ciljevi i djelatnost Udruenja,

-          na?in zastupanja i predstavljanja Udruenja,

-          organi upravljanja Udruenja, njihove ovlasti, trajanje mandata, na?in izbora i imenovanja,

-          oblik i sadraj pe?ata i tambilja Udruenja,

-          izvori finansiranja,

-          raspolaganje imovinom Udruenja,

-          uvjeti i na?in u?lanjenja, prava i dunosti ?lanova i prestanak ?lanstva u Udruenju,

-          uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruenja javnost rada

-          i druga pitanja bitna za rad i djelovanje Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla.

?lan 2.

Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla ( u daljem tekstu udruenje) je dobrovoljna, vanstrana?ka, nepoliti?ka organizacija osnovana odlukom osniva?a na Osniva?koj skuptini, odranoj dana 10.07.1999. godine.

?lan3.

 

U Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla u?lanjuju se slijepa i slabovidna lica, radi ostvarivanja socijalnih, ekonomskih, kulturnih, informativnih, rekreativnih, sportskih i drugih potreba i interesa.

Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla, samostalno i u skladu sa zakonom ostvaruje ciljeve i zadatke utvr?ene Programom rada Udruenja, odlukom o osnivanju i ovim Statutom. U ostvarivanju svoje djelatnosti, Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla sara?uje sa organima dravne vlasti, organizacijama i osobama sa invaliditetom i drugim nevladinim organizacijama.

 

?lan 4.

Naziv Udruenja glasi: UDRUENJE GRA?ANA OTE?ENOG VIDA TUZLA

Skra?eni naziv: UGOV TUZLA.

?lan 5.

Sjedite Udruenja je u Tuzli, ulica Kazan Mahala broj 5

?lan 6.

Udruenje ima svojstvo pravnog lica i djeluje na podru?ju Tuzlanskog Kantona.

 

?lan 7.

Udruenje ima pe?at, koji je okruglog oblika, promjera 35 mm, sa latini?nim tekstom UDRUENJE GRA?ANA OTE?ENOG VIDA TUZLA. U sredini pe?ata nalazi se znak Udruenja, koji ima izgled stilizovanih o?iju i nosa, sa poluzasjenjenim desnim okom i otvorenom knjigom u vrhu lijevog oka.

Udruenje ima tambilj koji je pravougaonog oblika, promjera 55 mm i irine 20 mm, sa istim tekstom kao na pe?atu. U donjem dijelu tambilja ostavljen je prostor za upisivanje podataka za prijem i otpremu slubenih akata.

Blie odredbe o upotrebi pe?ata, tambilja i znaka Udruenja uredi t?e se op?im aktima Udruenja.

II - MISIJA, CILJEVI I DJELATNOST UDRUENJA

?lan 8.

Misija Udruenja: Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla je nevladina, neprofitna organizacija koja se bori za poboljanje poloaja slijepih osoba

 

?lan 9.

Ciljevi Udruenja su:

1.      Okupljanje slijepih i slabovidnih gradjana radi organiziranog djelovanja.

2. Poboljanje uslova za ostvarivanje prava slijepih osoba u oblasti: obrazovanja, socijalne zatite, zdravstvene zatite, dje?ije zatite, tiflotehni?kih i drugih pomagala , informisanja, kulture, sporta i dr.;

 

3. unapre?enje drutvene brige i podrke slijepim osobama, radi uspjenijeg zadovoljavanja njihovih potreba i zatite

prava i interesa;

 

4. Poticanje i razvoj li?nih sklonosti slijepih i slabovidnih osoba

Putem organiziranja i provo?enja aktivnosti primjerenih njihovim mogu?nostima;

5. Ja?anje materijalnih, organizacionih i ljudskih kapaciteta Udruenja;

 

6. Stjecanje i prikupljanje finansijskih i drugih sredstava u zemlji i inozemstvu za finansiranje programskih aktivnosti Udruenja;

 

?lan 10.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruenje obavlja sljede?e djelatnosti:

 

1. Organizira i realizira aktivnosti blagovremenog otkrivanja i evidentiranja slijepih osoba i njihovog u?lanjenja u Udruenje;

2. Kod relevantnih aktera, zagovara za unapre?enje pravne regulative radi poboljanja socijalno-ekonomskog poloaja slijepih osoba;

3. Inicira istraivanja uzroka i posljedica sljepo?e i slabovidnosti radi njihove prevencije;

4. Prati i poti?e razvoj i unapre?enje zatite i rehabilitacije slijepih osoba;

5. Od nadlenih institucija i slubi trai da sva slijepa i slabovidna djeca predkolske i kolske dobi budu uklju?ena u proces redovnog ili specijalnog obrazovanja i prua podrku porodicama u okviru svojih kompetencija i mogu?nosti;

6. Radi na organiziranju i provo?enju osnovne rehabilitacije kasnije oslijepjelih osoba;

7. Organizira i provodi opismenjavanje ?lanova na brajevom pismu kao i druge oblike edukacije uklju?uju?i orijentaciju i mobilitet i obuku za kretanje uz pomo? bijelog tapa;

8. Prati stopu zaposlenosti slijepih osoba i radi na poticanju njihovog zapoljavanja;

9. Namjenski obezbije?enim sredstvima, nabavlja tiflotehni?ka pomagala u zemlji i inozemstvu;

10. Radi na postizanju ravnopravnog pristupa informacijama slijepih osoba (tampa i snima udbenike, literaturu, publikacije i sli?no na brajevom pismu, tisku sa uve?anim slovima i nosa?ima zvuka);

11. Organizira kulturno-umjetni?ke aktivnosti;

12. Organizira ahovske, sportske i rekreativne aktivnosti za zainteresirane ?lanove;

13. Pomae ?lanovima pri ostvarivanju njihovih prava, povlastica i olakica utvr?enih zakonom i drugim propisima;

14. Uspostavlja saradnju sa srodnim organizacijama i ustanovama u zemlji i inozemstvu;

15. Poti?e prikupljanje donacija u tiflotehni?kim i drugim pomagalima;

16. Organizira ili neposredno obavlja odre?ene privredne i uslune djelatnosti ili osniva privredna drutva radi stjecanja sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Udruenja;

17. Obavlja i druge poslove u interesu slijepih osoba u skladu sa zakonom i ovim statutom;

?lan 11.

Udruenje moe osnovati privredne i druge subjekte za obavljanje odre?enih privrednih i uslunih djelatnosti radi stjecanja sredstava za finansiranje osnovne djelatnosti Udruenja u skladu sa zakonom.

Me?usobni odnosi Udruenja i subjekata iz Stava 1. blie se ure?uju ugovorom.

III IMOVINA UDRUENJA

 

?lan 12.

Udruenje sti?e i koristi finansijsko-materijalna sredstva iz slijede?ih izvora:

1.    ?lanarine,

2.    Donacije, prilozi i pokloni fizi?kih i pravnih lica,

3.    Sredstva dodijeljena iz budeta, 

4.    Poklona, legata i drugih ostavtina,

5.    Prihodi od kamata, dividendi, dobiti kapitala, zakupnine, honorara i iz drugih izvora pasivnih prihoda,

6.    Prihoda ste?enih od srodnih privrednih djelatnosti.

7.    Drugi prihodi ste?eni u skladu sa Zakonom i Statutom.

?lan 13.

Imovinom Udruenja upravljaju i raspolau Skuptina i Upravni odbor Udruenja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. U slu?aju prestanka rada Udruenja, Skuptina ?e svojim aktom regulisati pitanje imovine, prava i obaveze Udruenja, u skladu sa zakonom.

 

?lan 14.

 

Organi Udruenja duni su upravljati imovinom Udruenja s panjom dobrog doma?ina.

?lan organa Udruenja ne moe glasati o imovinskim pitanjima u kojima se on, njegov bra?ni drug ili njegov srodnik do tre?eg stepena pojavljuje kao zainteresirano lice.

?lanovi organa Udruenja duni su osigurati da se svi pravni poslovi Udruenja zaklju?uju po trinoj vrijednosti, ili pod uslovima koji su povoljniji za Udruenje.

 

IV ?LANOVI UDRUENJA

?lan 15.

?lanstvo u Udruenju zasniva se na principu dobrovoljnosti, a redovni ?lanovi Udruenja mogu postati slijepi gra?ani koji su stalno nastanjeni na podru?ju djelovanja Udruenja, pod uslovima i na na?in utvr?en ovim Statutom.

?lanovi Udruenja mogu biti redovni, pomau?i i po?asni.

 

 

 

 

 

 

?lan 16.

            Slijepom osobom smatra se osoba ote?enog vida u stepenu utvr?enom propisanom definicijom sljepo?e koju je utvrdila nadlena stru?na institucija a prihvatila skuptina Udruenja.

            Slijepe osobe razvrstavaju se u kategorije, prema stepenu gubitka vida.

Pomau?i ?lanovi su gra?ani koji aktivno u?estvuju u radu Udruenja i pomau u ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka.

Pomau?i ?lanovi mogu biti i pravna lica koja pomau u ostvarivanju ciljeva Udruenja.

Po?asni ?lanovi Udruenja su gra?ani koji su se posebno istakli u radu i razvoju Udruenja.

O prijemu u po?asno ?lanstvo Udruenja odluku donosi Skuptina Udruenja.

?lan 17.

U?lanjenje redovnih i pomau?ih ?lanova vri Upravni odbor Udruenja.

Za u?lanjenje u redovne ?lanove Udruenja, slijepe i slabovidne osobe, uz zahtjev prilau nalaz i miljenje oftalmologa na propisanom obrascu(o?ni karton).

Pravna lica, kao pomau?i ?lanovi Udruenja, prilau odluku nadlenog organa upravljanja o pristupanju Udruenju.

Redovnim i pomau?im ?lanovima Udruenja izdaju se ?lanske karte.

                                                                   ?lan 18.

Redovni i pomau?i ?lanovi Udruenja pla?aju ?lanarinu u visini koju odredi Skuptina Udruenja posebnom odlukom, ili Upravni odbor Udruenja po ovlatenju Skuptine.

Odre?ene socijalne kategorije ?lanova mogu se osloboditi od pla?anja ?lanarine, to se ure?uje posebnom odlukom iz prethodnog stava. Djecu i omladinu do 18. godina starosti u Udruenje u?lanjuju roditelji i oni ne pla?aju ?lanarinu,  do navrene 18-te godine. 

?lan 19.

Prava redovnih ?lanova Udruenja su:

- Da u?estvuju u kreiranju i utvr?ivanju programskih aktivnosti Udruenja,

- Da biraju i budu birani u organe upravljanja Udruenja,

- Da neposredno ili putem svojih zastupnika u?estvuju u donoenju odluka od interesa za slijepe i slabovidne osobe,

- Da pokre?u pitanja odgovornosti i opoziva predstavnika u organima upravljanja Udruenja,

-  Da budu blagovremeno, istinito i objektivno obavjeteni o radu Udruenja i Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine,,

-  Da budu ravnopravni u ostvarivanju svojih prava,

-  Da budu predlagani za drutvena i druga priznanja Udruenja i da ih dobijaju shodno ostvarenim rezultatima rada, u skladu sa odredbama posebnog pravilnika o dodjeli drutvenih i drugih priznanja, nagrada, saradnicima i radnicima Udruenja.

?lan 20.

Dunosti ?lanova Udruenja su:

-  Da se zalau i doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruenja i Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine,

-  Da ?uvaju ugled Udruenja i Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine i aktivno doprinose javnoj promociji uspjeha i rezultata rada Udruenja,

-  Da se u radu pridravaju odredaba Statuta Udruenja i Statuta Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine,

-  Da se informiu o radu Udruenja,

-  Da aktivno rade u organima upravljanja Udruenja i njihovim oblicima djelovanja u koje budu birani ili imenovani,

-  Da izvravaju preuzete obaveze u skladu sa svojim sposobnostima i mogu?nostima,

-  Da redovno pla?aju ?lanarinu, osim u slu?aju kada su te obaveze oslobo?eni.

?lan 21.

Za povrede dunosti, naro?ito krenje odredaba Statuta Udruenja, naruavanje njegovog ugleda i nanoenje materijalne tete na imovini Udruenja, ?lanovima se, nakon provedenih disciplinskih procedura, mogu izre?i disciplinske mjere.

Disciplinske mjere su opomena i isklju?enje iz Udruenja na odre?eno vrijeme.

Disciplinske mjere iz prethodnog stava izri?e u prvom stepenu Upravni odbor Udruenja, a u drugom stepenu Skuptina Udruenja.

Sva prava i dunosti isklju?enog ?lana miruju dok takva mjera traje.

?lan 22.

?lanstvo u Udruenju prestaje:

-  Samovoljnim   istupanjem ?lana iz Udruenja,

-  Odlukom o njegovom isklju?enju iz Udruenja,

-  U?lanjenjem u drugo Udruenje slijepih i slabovidnih osoba,

-  Ako ne plati ?lanarinu uzastopno dvije  godine,

-  U slu?aju smrti ?lana Udruenja.

Svojstvo redovnog ?lana Udruenja prestaje ako se vid pobolja u stepenu koji se ne moe uklopiti u definiciju sljepo?e ili slabovidnosti.

Osoba kojoj prestaje ?lanstvo iz stava 1. ovog ?lana brie se iz evidencije ?lanstva Udruenja. 

 

V ORGANI UDRUENJA I OBLICI DJELOVANJA

?lan 23.

Organi upravljanja Udruenja su:

1. Skuptina,

2. Upravni odbor,

3. Nadzorni odbor,

Skuptina i Upravni odbor Udruenja za potrebe rjeavanja odre?enih pitanja iz svoje nadlenosti mogu formirati posebne komisije, sekcije i druga stalna ili povremena radna tijela.

 

 

 

 

 

 

 

SKUPTINA UDRUENJA

 

?lan 24.

Skuptina Udruenja je najvii organ upravljanja. Skuptina se konstituira po principu da se na 20 (dvadeset) ?lanova Udruenja bira jedan zastupnik, a od toga najmanje 30% ena, 2 iz reda roditelja djece ?lanova udruenja. Mandat izabranih zastupnika verificira se na prvoj konstituiraju?oj sjednici Skuptine udruenja, traje ?etiri godine, a moe se produiti jo, za jedan mandat. U slu?aju ostavke, povla?enja, ili isklju?enja iz reda organa upravljanja Udruenja, bira se novi ?lan Skuptine, ?iji mandat traje do novih izbora.

 

 

?lan 25.

 

U okviru ostvarivanja svoje funkcije Skuptina Udruenja:

-  usvaja Statut udruenja i vri njegove izmjene i dopune kao i druge akte odre?ene Statutom,

-  donosi Poslovnik o radu Skuptine Udruenja,

- donosi strateki plan razvoja i djelovanja Udruenja,

- donosi Odluku o visini ?lanarine za redovne i pomau?e ?lanove Udruenja,

- donosi Odluku o verifikaciji mandata novim ?lanovima Skuptine Udruenja,

- donosi Odluku o dodjeli priznanja, nagrada i spomen poklona, na prijedlog Upravnog odbora Udruenja,

- donosi odluku o proglaenju po?asnih ?lanova Udruenja,

-  razmatra ostvarivanje djelatnosti, na?ela organizovanja, upravljanja i rukovo?enja, odlu?ivanja, udruivanja djelovanja, radi razvoja zatite i rehabilitacije slijepih i slabovidnih gra?ana,

- donosi odluku o ?lanstvu i udruivanju Udruenja u druge asocijacije i mree od interesa za udruenje,

- bira zastupnike i predstavnike Udruenja u  drugim asocijacijama i tijelima,

- usvaja godinji program rada i finansijski plan Udruenja,

- razmatra i usvaja Izvjetaj o radu Udruenja koji je pripremio Upravni odbor Udruenja,

- razmatra i usvaja Izvjetaj Nadzornog odbora Udruenja,

- odlu?uje o formiranju sekcija i klubova u Udruenju i proirivanju djelatnosti udruenja,

- o izdavanju ?asopisa i biltena Udruenja u tehnikama dostupnim slijepim osobama,

- odlu?uje o osnivanju preduze?a, koje bi se bavilo privrednom djelatno?u u skladu sa Zakonom,

-  bira i razrjeava predsjednika i dopredsjednika Skuptine Udruenja, ?lanove Upravnog i Nadzornog Odbora Udruenja,

-  imenuje radna tijela Udruenja,

- donosi kona?nu odluku u drugostepenom postupku po prigovoru ?lanova Udruenja na odluke Upravnog odbora,

- donosi odluku o statusnim promjenama Udruenja, o uvjetima i postupku za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruenja

-  Vri i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom,

 

 

 

 

 

?lan 26.

 

Skuptina Udruenja radi u sjednicama.

Sjednice Skuptine Udruenja obiljeavaju se rednim brojem.

Sazivanje prve sjednice u novom sazivu Skuptine Udruenja vri predsjednik skuptine iz prethodnog saziva.        

 

?lan 27.

 

Skuptina Udruenja bira predsjednika i dopredsjednika Skuptine Udruenja iz reda ?lanova Skuptine u teku?em sazivu, na prijedlog kandidacione komisije.

Predsjednik skuptine Udruenja, za vrijeme svog mandata ne moe biti profesionalno radno angaovan u udruenju po bilo kojoj josnovi.

Mandat predsjednika i dopredsjednika Skuptine Udruenja traje ?etiri godine i mogu biti ponovo birani na jo jedan mandat.

Mandat ?lanova Skuptine Udruenja je ?etiri godine i mogu biti ponovo birani na jo jedan mandat.

?lan 28.

U vrenju svoje funkcije, predsjednik Skuptine Udruenja:

-          Saziva sjednice Skuptine Udruenja,

-          Potpisuje akte koje donosi Skuptina Udruenja,

-          organizira pripreme za izradu materijala za sjednice Skuptine udruenja,

-          Stara se o provo?enju na?ela javnosti rada Udruenja, ostvarivanju prava ?lanova, informisanju o radu organa Udruenja i pripremi Statuta Udruenja, poslovnika i drugih akata,

-          Radi na izvravanju odluka i zaklju?aka Skuptine Udruenja,

- Predlae mjere za realizaciju planova i programa rada Udruenja,

- predstavlja i zastupa Udruenje,

-          Vri i druge poslove utvr?ene Statutom Udruenja i drugim aktima

U slu?aju odsutnosti ili sprije?enosti predsjednika skuptine Udruenja da obavlja poslove iz svoje nadlenosti zamjenjuje dopredsjednik, sa svim pravima i ovlatenjima.

 

?lan 29.

 

Skuptina Udruenja sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput godinje.

Sjednice Skuptine Udruenja saziva i njima rukovodi predsjednik skuptine, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

Predsjednik skuptine Udruenja saziva sjednice Skuptine Udruenja, predsjedava im i predlae dnevni red.

U pripremi sjednice Skuptine Udruenja, predsjednik sara?uje sa predsjednikom Upravnog odbora i izvrnim direktorom Udruenja.

?lan 30.

Predsjednik Skuptine Udruenja duan je sazvati sjednicu Skuptine na inicijativu:

-          Upravnog odbora

-          Na zahtjev najmanje 1/3 ?lanova Skuptine Udruenja.

Zahtjev za sazivanje sjednice Skuptine u smislu prethodnog stava dostavlja se predsjedniku Skuptine Udruenja u pisanoj formi, sa obrazloenjem razloga za sazivanje sjednice i prijedlogom pitanja koja bi se razmatrala.

Na osnovu obrazloenog zahtjeva, predsjednik Skuptine Udruenja duan je sazvati sjednicu Skuptine Udruenja najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

 

?lan 31.

 

Skuptina Udruenja moe po potrebi odrati jednu ili vie vanrednih sjednica po pismenom zahtjevu Upravnog odbora ili na prijedlog najmanje jedne polovine ?lanova Skuptine Udruenja.

Vanrednu sjednicu saziva predsjednik Skuptine Udruenja u roku od 7 dana od dana prijema zahtjeva.

 

?lan 32.

 

Sjednica Skuptine Udruenja moe se odrati ako joj prisustvuje ve?ina od ukupnog broja ?lanova Skuptine.

Za donoenje odluke iz nadlenosti Skuptine Udruenja, potrebno je da se za istu izjasni  nadpolovi?na ve?ina od ukupnog broja ?lanova Skuptine Udruenja.

Pri donoenju Statuta Udruenja, njegovih izmjena i dopuna, osnivanju preduze?a za vrenje privredne i  uslune djelatnosti u skladu sa Zakonom i prestanku rada Udruenja, odluke se donose 2/3 ve?inom ?lanova Skuptine Udruenja.

 

?lan 33.

 

Pitanja pripreme sjednice skuptine Udruenja, sazivanja, toka sjednice i sli?no blie ?e se urediti Poslovnikom o radu skuptine Udruenja.

UPRAVNI ODBOR UDRUENJA

?lan 34.

Upravni odbor Udruenja je izvrni organ Skuptine Udruenja i broji 5(pet) ?lanova. Upravni odbor na prvoj sjednici bira predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora Udruenja.

Dopredsjednik Upravnog odbora Udruenja pomae u radu predsjedniku Upravnog odbora i u njegovoj odsutnosti ga zamjenjuje.

Predsjednik Upravnog odbora Udruenja, za vrijeme svog mandata ne moe biti profesionalno radno angaovan u Udruenju po bilo kojoj osnovi.

Mandat ?lanova Upravnog odbora Udruenja i predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora traje 4 godine i ista lica mogu biti ponovo birana.

?lan 35.

 

U izvravanju svojih zadataka Upravni odbor Udruenja:

- Upravlja imovinom Udruenja i kontrolie namjensko raspolaganje opremom i sredstvima Udruenja,

- podnosi godinje ili periodi?ne izvjetaje o svom radu,

- utvr?uje Prijedlog Programa rada udruenja, Prijedlog finansijskog plana Udruenja, Prijedlog izvjetaja o radu udruenja i Prijedlog finansijskog izvjetaja Udruenja,

- donosi odluku o u?lanjenju redovnih ?lanova, njihovom isklju?enju, i brisanju iz evidencije ?lanstva u Udruenju,

-  organizira redovni godinji popis, a po potrebi i vanredni popis sredstava Udruenja,

-  priprema sjednice Skuptine Udruenja i prijedloge akata koje donosi Skuptina,

- realizira zaklju?ke i odluke Skuptine Udruenja,

-  donosi op?e akte koji nisu stavljeni u nadlenost Skuptine Udruenja,

-  odlu?uje o zaklju?ivanju korisnih ugovora Udruenja sa tre?im licima,

- razmatra ostvarivanje finansijskog plana i izvjetaje o realizaciji podnosi Skuptini Udruenja

- donosi odluku o nabavci stalnih sredstava i trokovima investicionog odravanja.

- donosi odluku o nabavci pomagala i njihovoj distribuciji.

- raspisuje javni poziv za izvrnog direktora Udruenja i imenuje i razrjeava izvrnog direktoraUdruenja,

-  daje saglasnost za prijem radnika po osnovu radnog odnosa u Udruenju, na prijedlog izvrnog direktora,

-  daje prijedloge o dodjeli priznanja i nagrada i o dodjeli spomen poklona u skladu sa materijalnim mogu?nostima Udruenja .

- donosi odluke o slubenim putovanjima u inostranstvo ?lanova Upravnog odbora, izvrnog direktora i drugih ?lanova Udruenja,

-  vri i druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom.

 

?lan 36.

Upravni odbor Udruenja radi u sjednicama i sastaje se prema potrebi, najmanje 1(jedan) puta u tri mjeseca.

Odluke se donose natpolovi?nom ve?inom izabranih ?lanova Upravnog odbora Udruenja.

?lan Upravnog odbora Udruenja ne moe glasati o imovinskim pitanjima u kojima se on, njegov bra?ni drug ili njegov srodnik do tre?eg stepena pojavljuju kao zainteresovano lice.

?lan 37.

Sjednice Upravnog odbora Udruenja priprema, saziva i njima rukovodi predsjednik Upravnog odbora Udruenja.

Sjednica se moe izuzetno zakazati i na zahtjev 2/3 ?lanova Upravnog odbora Udruenja. Predsjednik Upravnog odbora Udruenja ?e na osnovu pismenog zahtjeva o sazivanju vanredne sjednice odlu?iti u roku od 3 dana od dana podnoenja zahtjeva.

Pozivi sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalom za sjednicu dostavljaju se ?lanovima Upravnog odbora Udruenja najkasnije 7 dana prije odravanja sjednice.

Rad Upravnog odbora Udruenja ure?uje se Poslovnikom o radu.

 

NADZORNI ODBOR

 

?lan 38.

Nadzorni odbor je samostalni organ Skuptine Udruenja. Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) ?lana koje bira Skuptina Udruenja na mandat od 4(?etiri)godine: jedan ?lan se bira iz reda ?lanova Skuptine Udruenja, koji je ujedno i predsjednik Nadzornog odbora, dok se ostala 2 ?lana biraju iz reda stru?nih saradnika Udruenja.

?lan 39.

U okviru obavljanja svojih dunosti Nadzorni odbor Udruenja:

- Vri pregled i kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja Udruenja,

- Kontrolie ostvarivanje zaklju?aka i odluka Skuptine i Upravnog odbora Udruenja,

- Daje smjernice i sugestije u cilju kvalitetnijeg vo?enja poslovanja Udruenja,

- Izvjetava Skuptinu Udruenja o izvrenoj kontroli,

- Obavlja i druge poslove u ostvarivanju kontrole.

Nadzorni odbor sara?uje sa svim organima koji rade na poslovima spre?avanja i otklanjanja nepravilnosti koje se mogu pojaviti u radu Udruenja.

 

IZVRNI DIREKTOR

 

 

?lan 40.

Izvrni direktor Udruenja je stru?no lice koje izvrava programske aktivnosti Udruenja.

Upravni odbor imenuje izvrnog direktora Udruenja na osnovu raspisanog javnog poziva na vrijeme od 4 godine, s mogu?no?u ponovnog imenovanja za jo jedan mandatni period.

Za izvrnog direktora Udruenja moe se imenovati lice koje ima visoku ili viu stru?nu spremu, drutvenog smjera i minimalno radno iskustvo u trajanju od tri godine. Prednost imaju redovni ?lanovi Udruenja.

?lan 41.

U izvravanju svojih zadataka izvrni direktor Udruenja:

-  stara se o izvrenju programskih zadataka i politike Udruenja,

-  organizira administrativno-tehni?ke poslove u Udruenju,

- obezbje?uje pra?enje i izu?avanje zakonskih i drugih propisa i neposredno u?estvuje u njihovom kreiranju, prikuplja podatke i obavjetava ?lanove Udruenja o oblicima zatite, pravima i povlasticama i prua pomo? za njihovo ostvarivanje,

- priprema prijedlog godinjeg programa rada udruenja sa finansijskim planom,

- priprema prijedloge projekata iz djelatnosti Udruenja,

- naredbodavac je po finansijskom planu Udruenja usvojenom od Upravnog odbora i Skuptine Udruenja,

- potpisuje finansijske dokumente i poslovnu prepisku u okviru svoje nadlenosti,

- u?estvuje u pripremi sjednica organa upravljanja Udruenja i prua stru?nu pomo?,

- izvjetava Upravni odbor o izvrenju operativnih planova rada i finansijskih sredstava,

- u?estvuje u radu Upravnog odbora i Skuptine Udruenja bez prava odlu?ivanja,

- izvjetava javnost o programskim aktivnostima Udruenja,

- radi na namicanju materijalnih i finansijskih sredstava za rad Udruenja i obezbje?uje uslove za nesmetan rad organa Udruenja,

- izvjetava donatore o namjenskom koritenju sredstava i realizaciji aktivnosti po odobrenim programima i projektima udruenja,

- u?estvuje na sastancima koje organizuju me?unarodne asocijacije, organi dravne vlasti i druge nevladine organizacije koji su od interesa za Udruenje,

- Po ovlatenju Upravnog odbora, ostvaruje saradnju sa dravnim organima i drugim institucijama i ustanovama radi unapre?enja rada Udruenja,

- po ovlatenju Upravnog odbora zaklju?uje ugovore u vezi sa realizacijom programskih aktivnosti Udruenja,

-  koordinira rad radnih tijela udruenja,

- donosi odluku o radnom angaovanju osoblja i angaovanju radnika za obavljanje privremenih, povremenih poslova, poslova po ugovoru o djelu, u skladu sa politikom i planom koji je odobren od strane Upravnog odbora Udruenja,

- odlu?uje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenika u Udruenju u skladu sa zakonom i statutom Udruenja,

- za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru Udruenja,

- odgovara za zakonitost rada i ispravnost materijalno finansijskog poslovanja Udruenja,

- radi i na drugim poslovima po nalogu organa upravljanja i predsjednika Udruenja.

VI   ORGANI ZA PROVO?ENJE IZBORA

?lan 42.

Odluku o raspisivanju izbora donosi Skuptina Udruenja, najmanje 2(dva) mjeseca prije isteka mandata ?lanova Skuptine, a istu provodi Upravni odbor udruenja.

Blie odredbe o provo?enju izbora utvr?uju se posebnim poslovnikom.

VII   JAVNOST RADA

?lan 43.

Rad Udruenja je javan.

Javnost rada obezbje?uju izabrani organi Udruenja.

Informiranost ?lanova Udruenja obezbje?uje se putem glasila, sredstava javnog informiranja, objavljivanjem ili dostavljanjem materijala, te na drugi na?in prilago?en slijepim i slabovidnim gra?anima.

 

?lan 44.

Udruenje se moe udruivati u saveze i druge asocijacije osoba sa invaliditetom,na nivou Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

VII  NAGRADE I PRIZNANJA

 

?lan 45.

Skuptina Udruenja dodjeljuje nagrade i  priznanja u skladu sa Statutom, na prijedlog Upravnog odbora Udruenja.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se zaslunim aktivistima, radnicima i saradnicima koji imaju posebne zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruenja.

Najvie priznanje Udruenja je plaketa koju dodjeljuje Skuptina povodom jubileja, za dugogodinju aktivnost i zna?ajne rezultate u radu. Druga priznanja i nagrade utvr?uje Skuptina udruenja odlukom kojom se propisuju priznanja i nagrade.

 

IX   ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

?lan 46.

Udruenje zastupaju i predstavljaju:

- Predsjednik Skuptine Udruenja,

- Predsjednik Upravnog odbora

- Izvrni direktor Udruenja

?lan 47.

Predsjednik Skuptine Udruenja potpisuje akta koja donosi Skuptina i zastupa i predstavlja Udruenje u pitanjima iz nadlenosti Skuptine.

Predsjednik Upravnog odbora Udruenja potpisuje akta koja donosi Upravni odbor i zastupa i predstavlja Udruenje u pitanjima iz nadlenosti Upravnog odbora.

Izvrni direktor Udruenja zastupa i predstavlja Udruenje u odre?enim pitanjima u okviru ovlatenja regulisanim aktima i odlukama Skuptine i Upravnog odbora Udruenja.

 X   PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

?lan 48.

Tuma?enje odredbi ovog Statuta daje Skuptina Udruenja.

?lan 49.

Op?a akta Udruenja, kao i izmjene i dopune postoje?ih, predvi?enih Statutom donijet ?e se u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Izmjene i dopune Statuta udruenja vre se na na?in i po postupku po kojem je Statut donesen.

?lan 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donoenja, a primjenjivat ?e se od dana kad ga ovjeri nadleno Ministarstvo pravde Tuzlanskog kantona.

?lan 51.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje vaiti Statut udruenja broj: 06/1-05-50986/12

od 01. 09. 2012. godine.

                                                           SKUPTINA UDRUENJA

 

 

 

 

DANA: 12. 04. 2014.god.                                                          PREDSJEDNIK SKUPTINE    

                                                                                                                

                                                                                                                   Ilija Cvijeti?

Ažurirano Subota, 12 Juli 2014 11:09