Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Zakoni i propisi

Na osnovu ?lana 17. Zakona o Vije?u ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 38/02), Vije?e ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici odranoj 30. septembra 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIHVATANJU "STANDARDNIH PRAVILA ZA

IZJEDNA?AVANJE MOGU?NOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM"


Ovom odlukom prihvataju se "Standardna pravila za izjedna?avanje mogu?nosti za osobe sa invaliditetom" (u daljem tekstu: Standardna pravila), koje je Generalna skuptina Ujedinjenih naroda usvojila 23. decembra 1993. godine.

Nadleni organi vlasti u Bosni i Hercegovini, entiteti i Br?ko Distrikt Bosne i Hercegovine, obavezni su da zajedni?kim djelovanjem provode aktivnosti u cilju poboljavanja poloaja osoba sa invaliditetom. Aktivnosti nadlenih organa vlasti u Bosni i Hercegovini su utemeljene na Standardnim pravilima koja se ovom odlukom prihvataju kao polazite za kreiranje novog pristupa prema osobama sa invaliditetom.

Ovdje moete preuzeti kompletan tekst Odluke o prihvatanju standardnih pravila za izjedna?avanje mogu?nosti za osobe sa invaliditetom

Ovdje moete preuzeti Medjunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom