Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Realizacija zajedni?kih aktivnosti sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom
U prostorijama udruenja odran je sastanak sa doktor docent Amelom Teskeredi?, eficom odsjeka za ote?enje vida. Razgovaralo se o problemima i poloaju slijepih osoba. Gospo?a Teskeredi? izrazila je spremnost za aktivno uklju?ivanje u rad udruenja i pruanje podrke. Dogovorene su konkretne aktivnosti od kojih su neke realizirane a neke su u toku.

 

02. aprila u jutro pet ?lanova udruenja i studenti zavrne godine odsjeka za ote?enje vida sa profesoricom i asistenticom okupili su se kod mosta Kipovi kako bi upoznali slijepe osobe sa raskrsnicama na kojima su postavljeni zvu?ni semafori. Malo slijepih osoba se samostalno kre?e dok neki nemaju predstavu kako raskrsnica izgleda. Sa ?lanovima udruenja studenti su preli paralelne i unakrsne raskrsnice. Uo?en je nedostatak kod zvu?nih semafora u vidu nepostojanja zvu?nog signala za crveno svjetlo. Zvu?ni signal emituje se samo kad se upali zeleno svjetlo i nije ubrzan kako je to primjerice na zvu?nim semaforima u Sarajevu. Prilikom prelaska unakrsne raskrsnice ustanovljeno je da jedan od dva zvu?na semafora ne radi.
S ciljem ublaavanja problema nesamostalnog kretanja slijepih osoba dogovoreno je da sedam studenata zavrne godine odsjeka za ote?enje vida radi sa est ?lanova udruenja uklju?uju?i i jedno dijete. Svaki student ?e raditi sa jednom od slijepih osoba na ciljanim lokacijama. Naprimjer, sa djevoj?icom ?e se najprije raditi orijentacija po kolskoj zgradi. Sa slijepom osobom koja radi radit ?e se orijentacija od radnog mjesta do ku?e itd.
Vrijedna je hvale spremnost mladih ljudi da odvoje svoje vrijeme za pomo? slijepim osobama. Ako se neke od njih ohrabri da koriste bijeli tap a kod nekih pove?a nivo samostalnosti aktivnost se moe smatrati uspjenom.