Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Savez slijepih Federacije organizirao konferenciju za predstavnike kantonalnih saveza i op?inskih organizacija slijepih

29. i 30 marta 2012. u hotelu Internacional u Zenici, Savez slijepih Federacije Bosne i Hercegovine organizirao je dvodnevnu konferenciju Poboljanje ivotnih uslova slijepih u Federaciji BiH kroz njihovo zapoljavanje i adekvatno obrazovanje Presjek stanja i mogu?i pravci djelovanja. Pozivu na konferenciju odazvala se ve?ina kantonalnih saveza slijepih i op?inskih udruenja. Moderator konferencije bio je predsjednik Saveza slijepih Federacije BiH gospodin Zdravko Cigi?.

Na konferenciji je podneseno est referata ?iji nosioci su bili aktivisti saveza. Me?u njima nije bila ni jedna ena.
1. Profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje i zapoljavanje slijepih u Bosni i Hercegovini i zemljama okruenja - Stipe ?ur?i?
2. Zapoljavanje slijepih u Federaciji BiH na tritu rada pod posebnim uvjetima Veselin Rebi?
3. Zapoljavanje slijepih u Federaciji BiH na tritu rada pod op?im uvjetima Fikret Zuko
4. Obrazovanje slijepe djece i omladine u redovnim kolama u Federaciji BiH Mithat Bjeloevi?
5. Obrazovanje slijepe djece i omladine u specijalnim odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH i u svijetu Sakib Arap?i?
6. Zna?aj informati?ko komunikacijskih tehnologija u procesu obrazovanja slijepih Josip Ivi?.
 
Nakon svakog referata slijedila je diskusija u koju se uklju?ila ve?ina u?esnika konferencije.
Konferencija je bila prilika za razmjenu informacija i iskustava me?u organizacijama slijepih. U?e?e na ovom skupu uzela je i predstavnica Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla.