Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Organiziran okrugli sto na temu audio opisa

U?esnicima se na po?etku obratio na?elnik Op?ine Tuzla, Jasmin Imamovi? koji je dao podrku aktivnostima udruenja. Izrazio je spremnost za finansijsku podrku kao i za zajedni?ko apliciranje na me?unarodne projekte.

Uvodni?arke su bile docent Amela Teskeredi? efica odsjeka za ote?enje vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu u Tuzli i Tifa Tu?i? izvrna direktorica Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla.

Gospo?a Teskeredi? govorila je o ote?enju vida i bijelom tapu dok je Tifa Tu?i? dala osnovne informacije o audio opisu.

U radu okruglog stola u?estvovao je odre?en broj ?lanova i novinari BH reportera i RTV7 Tuzla.