Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Jedamput sedmi?no, a po potrebi i ?e?e, dolazili su u Radio klub kako bi u?ili i druili se. Projekat ima socijalnu i ekonomsku dimenziju. Ste?eno znanje omogu?it ?e polaznicima komunikaciju i druenje sa drugim radio-operaterima u zemlji i inozemstvu. Radio operateri se obi?no zapoljavaju u centrima veze u op?inama, civilnoj zatiti, vatrogasnim slubama, policiji, firmama koje pruaju osiguranje imovine i ljudi, taxi slubama, aerodromima, u servisnim slubama elektro distribucije, hitne pomo?i i sli?no.

U klubu je prigodnim aktivnostima obiljeen tre?i decembar, Me?unarodni dan osoba sa invaliditetom. Tom prilikom napravljen je prilog za pisane i elektronske medije. Uspostavljena je veza sa stanicom u Velikoj Britaniji, koja je radila tri dana u povodu Me?unarodnog dana osoba sa invaliditetom.

14. 12. 2012. Asocijacija radio-amatera Bosne i Hercegovine, na zahtjev radio kluba Tuzla organizirala je polaganje ispita. Polaznici, ?lanovi udruenja polagali su Cept 2 dok je Suvad Zahirovi? poloio i Cept 1. Regulatorna agencija za komunikacije BiH izdat ?e im licencu i jedinstveni pozivni znak radio-operatera.

Ispit je organiziran na na?in pristupa?an za osobe sa ote?enjem vida.

Bilo je zadovoljstvo raditi sa Murisom, Amrom, Mersom i drugim ?lanovima kluba. Ve?ina polaznika obuke u?lanila se u radio klub Tuzla. U okviru kluba djeluju sekcije u kojima slijepe osobe mogu ravnopravno sudjelovati.

Dogovoren je nastavak saradnje i rad na zajedni?kim projektima. Planira se postavljanje stanice u Udruenju kako bi se zainteresiranim ?lanovima pruila prilika da vjebaju. Nastavit ?e se rad na unapre?ivanju znanja i ohrabrivanju ?lanova udruenja da postanu radio-operateri.