Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

03. 12. 2017. U prostorijama Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla organizirano je druenje za zainteresirane ?lanove u povodu Me?unarodnog dana osoba sa invaliditetom. I pored loeg vremena, na druenju se okupilo vie od dvadeset ?lanova razli?ite dobi. Osobe koje nemaju priliku ?esto se vi?ati razgovarale su uz kafu. Formirale su se male grupice u kojima je svako pronaao svoje mjesto.

Interesovanje za ovaj vid aktivnosti pokazuje da ih i u budu?e treba podravati. Osmijeh i dobro raspoloenje dovoljni su za u?e?e.

Više...
 

Boi?ni bazar je manifestacija koja se svake godine po?etkom decembra organizira u Njema?koj ambasadi u Sarajevu. Sredstva od prodaje proizvoda koje priprema osoblje ambasade daju se u humanitarne svrhe. Doga?aj uklju?uje i druge programe razli?itog karaktera.

Ove godine, gosti su bili djeca i mladi sa ote?enjem vida, ?lanovi Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla. Organizirana je promocija govornog pikada koji je u zadnje vrijeme sve popularniji me?u slijepima u naoj zemlji. Ambasada je donirala Udruenju govorni pikado u okviru projekta razvoja sporta za osobe sa invaliditetom. Slijepe i vide?e osobe bile su ravnopravne u igri jer su osobe koje vide nosile neprozirne nao?ale.

Više...
 

01.12.2017. U prostorijama Osnovne kole Miladije predstavljeni su rezultati istraivanja o stanju nasilja nad djecom u Gradu Tuzli koje je provedeno u okviru projekta Podizanje kapaciteta ?lanica NEVAC mree za monitoring nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini. NEVAC mrea okuplja vie od 30 organizacija koje se na razli?ite na?ine bave borbom protiv nasilja nad djecom. Projekat se provodi pod pokroviteljstvom UNICEF-a, a koordinaciju za 11 uklju?enih organizacija realizirala je nevladina organizacija Zdravo da ste iz Banja Luke.

Više...
 
Studijska posjeta Latviji

Uz podrku DVV International, instituta za me?unarodnu saradnju Njema?kog saveza visokih narodnih kola od 21. Do 25. 11. 2017. Organizirana je studijska posjeta Latviji koja je imala za cilj obilazak rehabilitacijskih centara za slijepe osobe. U?e?e su uzeli predstavnici organizacija slijepih iz Armenije, Gruzije, sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine Mirsad Sara?evi? i Tifa Tu?i?. Bili su smjeteni u Days hotelu u Rigi, glavnom gradu Latvije.

22. 11. Cilj posjete bilo je Selo za slijepe osobe koje se nalazi u Rigi. Do njega se moe do?i pristupa?nim javnim prijevozom. Zahvaljuju?i audio informacijama o stanicama, slijepa osoba se bez problema sama vozi tramvajem. Zvu?ni semafori omogu?uju sigurnije kretanje.

Više...
 

Kao finalna aktivnost projekta Korak naprijed u me?uentitetskoj saradnji za djecu i mlade sa ote?enjem vida, koji Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla provodi u partnerstvu sa Centrom za djecu sa smetnjama u razvoju Budu?nost Derventa, uz podrku ameri?ke ambasade u Sarajevu, od 27. Avgusta do 02. Septembra 2017. Godine organiziran je ljetni kamp za djecu i mlade sa ote?enjem vida na Bora?kom jezeru. Ovaj nesvakidanji doga?aj imao je edukativni i zabavni karakter. U?esnici su bili smjeteni u motelu i bungalovima i podijeljeni u est grupa od kojih su jednu ?inila djeca. Svaka grupa je imala vo?u kojem su se mogli obratiti u bilo koje vrijeme.

Više...
 

20900740 2038550753046021 5641435634256097668 oUz finansijsku podrku federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ekumenske inicijative ena i Grada Tuzla, od 14. Do 16. Avgusta 2017. U Hotelu Orion u Ormanici Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je dvodnevnu konferenciju o poloaju slijepih i slabovidih ena. Cilj konferencije u ?ijem radu je uzelo u?e?e 30 slijepih i slabovidih ena sa podru?ja Tuzlanskog kantona bio je edukacija, informisanje i razmjena iskustava. Pored u?esnica, otvaranju konferencije prisustvovali su predstavnici Udruenja slijepih Gra?anica i Udruenja slijepih ivinice.

Više...
 
IV FEDERALNO PRVENSTVO U GOVORNOM PIKADU ZA SLIJEPE I SLABOVIDE

Uz podrku Saveza slijepih Federacije BiH i Grada Tuzle, 13. I 14. Maja 2017., u organizaciji Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla U Motelu Rudar u Tuzli odrano je IV federalno prvenstvo u govornom pikadu za slijepe i slabovide osobe. U?e?e na takmi?enju uzelo je devet ekipa sportskih drutava i udruenja iz Sarajeva, Biha?a, Tuzle, ivinica i Visokog. Grad Tuzla dugo nije bio doma?in sportskog takmi?enja slijepih na nivou Federacije.

Više...
 

U okviru godinjeg programa rada, Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je jednodnevni izlet u Etno selo Stanii? za zainteresirane ?lanove 06. 05. 2017. Pozivu se odazvalo 46 ?lanova i njihovih pratilaca iz Tuzle, Kalesije, Sapne i ?eli?a. Organizator je obezbijedio besplatan prijevoz.

Više...
 

U organizaciji kabineta Gradona?elnika Tuzle, Jasmina Imamovi?a, 27. 04. 2017. Sa po?etkom u 11 i 30 uprili?eno je tradicionalno prvomajsko druenje na panonskim jezerima za djecu sa invaliditetom i djecu bez roditeljskog staranja. Druenju su prisustvovala djeca sa invaliditetom, ?lanovi razli?itih nevladinih organizacija i institucija sa podru?ja Tuzle, njihovi roditelji, nastavnici i ti?enici Doma za nezbrinutu djecu. U odnosu na protekle godine, program je malo izmijenjen.

Više...
 

22. 04. 2017. odrana je redovna godinja sjednica Skuptine Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla kojoj je prisustvovalo 10 od 13 zastupnika. Odsutni su opravdali svoj izostanak. Sjednicom je predsjedavao ?uro Baki?, predsjednik Skuptine.

Podnesen je finansijski izvjetaj za 2016. i usvojeni programski dokumenti. Usvajanju je prethodila konstruktivna rasprava. Op?a je ocjena da se rad Udruenja u protekloj godini moe smatrati uspjenim s obzirom na socijalno-ekonomsko stanje u drutvu.

Donesena je Odluka o visini ?lanarine u iznosu od 12 KM.


Više...
 

U aprilu 2017. Godine Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla dobilo je vrijednu donaciju od petnaest laptopa. Ideja se rodila u januaru, kada je na inicijativu Sabine Mujezinovi? aktivista Me?unarodne Lions inicijative Phil Nathan iz Velike Britanije posjetio ovo Udruenje. Tom prilikom, razgovarano je o potrebama i problemima sa kojima se suo?avaju osobe sa ote?enjem vida i gospodin Nathan ponudio je svoju pomo? u vidu pomagala.

Više...
 

«Početak«123456789»Kraj»
Stranica 1 od 9