Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

nakit iz radioniceU okviru projekta Osnaivanje ena sa invaliditetom kao preduslov za socijalnu inkluziju koji uz podrku ameri?ke ambasade u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Udruenjem paraplegi?ara Doboj provodi Udruenje gra?ana ote?enog vida, u povodu Me?unarodnog dana ena, 05. marta u trnom centru Dramar u Tuzli organizirana je izloba kreativnih radova ena sa invaliditetom. Doga?aj je imao za cilj promociju kreativnih sposobnosti ena sa invaliditetom i izazvao je veliku medijsku panju.

Više...
 

Renoviranje prostorijaZbog visoke koncentracije vlage i op?enito loeg stanja, u Udruenju gra?ana ote?enog vida, u ljeto 2012. bili su prinu?eni zapo?eti sa adaptacijom prostorija koje koriste. S obzirom na obim posla, adaptaciji su prethodile duge pripreme. Zahvaljuju?i podrci gra?evinskih kompanija iz Tuzle, obezbije?en je gra?evinski materijal.

Više...
 

promocija knjigeU okviru projekta Ravnopravno slijepo dijete u redovnom razredu podranog od Ambasade Kraljevine Norveke u Bosni i Hercegovini, ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Op?ine Tuzla 20. februara 2013., u organizaciji Udruenja gra?ana ote?enog vida, u Kongresnoj Sali Hotela Tuzla u Tuzli odrana je promocija knjige Ote?enje vida i u?enje. Promociji su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, akademske zajednice, organizacija osoba sa invaliditetom, kao i ?lanovi udruenja i roditelji slijepe djece. Knjigu, ?ije su autorice univerzitetske profesorice iz Sjedinjenih Drava Natalie Barraga i Jane Erin sa engleskog na bosanski jezik prevela je Tifa Tu?i?.

Više...
 
Ministarstvo za bora?ka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona realiziralo dugo planiranu inicijativu

ministar urucuje laptopInicijativa nabavke laptopa za 13 stopostotnih slijepih ratnih vojnih invalida sa podru?ja Tuzlanskog kantona datira nekoliko godina unazad. Nadleno ministarstvo nije imalo dovoljno informacija o govornim programima koji su neophodni da bi slijepa osoba mogla koristiti kompjuter. Jedan slijepi ratni vojni invalid, ?lan Udruenja gra?ana ote?enog vida aktuelizirao je pitanje nabavke laptopa ponudivi model kako posti?i prihvatljivo i najjeftinije mogu?e rjeenje. S obzirom na wisoku cijenu JAWSA, predloeno je da se koristi NVDA koji je open source to je prihva?eno. Kada su laptopi kupljeni, Mirsad Sara?evi?, ?lan Udruenja instalirao je NVDA i prilagodio ih za koritenje slijepih osoba.

Više...
 

102 0361Dugi niz godina, na?elnik op?ine Tuzla, Jasmin Imamovi? obezbje?uje novogodinje paketi?e za djecu sa invaliditetom, ti?enike doma za djecu bez roditeljskog staranja kao i najmla?e sugra?ane u bolnici.

Više...
 

radio klub 1Po?etkom septembra 2012., predstavnici Radio kluba Tuzla e71avw posjetili su Udruenje i ponudili u?e?e naih ?lanova u projektu radio kluba, koji uklju?uje obuku slijepih i slabovidih osoba za radio-operatere. Desetak ?lanova razli?ite dobne skupine uklju?ilo se u obuku, koja je trajala dva i pol mjeseca. polaznici su upoznati sa na?inom ponaanja u eteru i radom na kt i ukt radio stanicama. Radilo se i na Morzeovoj telegrafiji. ali nije bilo dovoljno vremena da se navedena oblast detaljno obradi. Predstavljena im je i radio goniometrija kojom se slijepe osobe u susjednoj Hrvatskoj bave dugi niz godina.

Više...
 
Tolerancija i predrasude

1radionica-ulo dodiraOsnovna kola Miladije Tuzla i Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla sara?uju niz godina za dobrobit djece. Osoblje i u?enici ove kole do sada su organizirali vie akcija, koje su uklju?ivale izvo?enje prigodnih programa i dodjelu novogodinjih paketi?a za ?lanove Udruenja. Na inicijativu nastavnica Robine i Aleksandre, 21.11.2012. organizirana je radionica ne temu predrasuda i tolerancije.

Više...
 
Organiziran okrugli sto na temu audio opisa

okrugli sto povodom dana bijelog tapaU okviru projekta podranog od Vlade Tuzlanskog kantona, Op?ine Tuzla i Udruenja Homer iz Beograda, 15. oktobra, 2012., na Me?unarodni dan bijelog tapa, Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je okrugli sto na temu Audio opis korisna tehnika za pristup slijepih osoba kulturi i umjetnosti. Doga?aj je imao za cilj upoznavanje slijepih osoba, predstavnika vlasti i kulturnih djelatnika sa tehnikom audio opisa kako bi se stvorila osnova za primjenu ove tehnike u praksi u budu?nosti. Prema informacijama sa kojima raspolaemo, u Bosni i Hercegovini nije napravljen nijedan audio opisani film niti pozorina predstava.

Više...
 
Organiziran izlet na Zla?u

kahvenisanje u etno avlijiU okviru redovnih programskih aktivnosti, udruenje je organiziralo izlet na Zla?u za ?lanove 22. 09. 2012. Izletnike kojih je bilo 45 posluilo je lijepo vrijeme. Krenulo se autobusom u 8 sati sa uobi?ajenog polazita kod Tehni?kog pregleda. Izletnici su snosili trokove prijevoza.

Više...
 

bazen hotel tuzlaUz podrku BH Telecoma i Hotela Tuzla, od jula 2012. Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla jedamput sedmi?no organizira plivanje za svoje ?lanove na bazenu hotela. Za ovu aktivnost vlada veliko interesovanje i do sada se uklju?ilo vie od 20 ?lanova. Ima i onih koji ele nau?iti plivati.

Više...
 
Organiziran turnir za slijepe u govornom pikadu

tima u igriPikado postaje sve popularniji sport me?u slijepima. Tako je u susjednoj Hrvatskoj formirana pikado liga. Mada je cijena govornog pikada visoka za nae uslove, slijepi se sve vie zanimaju za ovaj sport.

Više...
 

Stranica 8 od 9