Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

Posjeta Derventi

U okviru projekta Korak naprijed za mlade sa ote?enjem vida kroz interetni?ku saradnju, 18. oktobra 2016. Godine grupa mladih ?lanova Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla, njihovih roditelja, aktivista i volontera posjetila je Derventu. Doma?ini su im bili direktor JU Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budu?nost, Vladan Popovi? i socijalna radnica, Maja ?elar.

Jednodnevni program posjete bio je raznovrstan i zanimljiv.

 

Obili su internat i kolu doma?ina i upoznali se sa na?inom rada sa u?enicima sa ote?enjem vida i drugim vrstama invaliditeta. Razmijenjena su iskustva o na?inu prilagodbe udbenika u alternativnim formatima.

Više...
 

U okviru projekta Etnologija na vrhovima prstiju koji Muzej Isto?ne Bosne provodi u partnerstvu sa Udruenjem gra?ana ote?enog vida Tuzla, 13. oktobra 2016. godine u Muzeju Isto?ne bosne otvorena je taktilna postavka izlobe etnoloke zbirke. Aktivnost je organizirana u povodu Me?unarodnog dana bijelog tapa s ciljem poboljanja pristupa slijepih osoba umjetnosti i kulturnom naslije?u. Eksponati uklju?uju: ensku i muku nonju, nakit, posu?e i namjetaj koji se koristio krajem 19 i po?etkom 20 vijeka u Tuzli. Posebno je zanimljiva bosanska soba. Broura sa detaljnjijim informacijama o eksponatima odtampana je na Brajevom pismu za posjetioce koji ga koriste. Koriteni su bar kod ?ita?i koji omogu?uju dobijanje informacija o eksponatima u audio formatu.

Više...
 

7. oktobra 2016. U Osnovnoj koli Miladije odran je kulturno-umjetni?ki program u povodu obiljeavanja Dje?ije nedelje. Organizatori doga?aja koji je imao za cilj unapre?enje integracije djece sa i bez invaliditeta i promociju njihovih sposobnosti bili su Osnovna kola Miladije i Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla. Ovo je samo jedna u nizu njihovih zajedni?kih aktivnosti organiziranih u poslednjih nekoliko godina.

Više...
 

Nakon nekoliko godina pauze, 01 oktobra 2016. godine Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je Me?unarodni ahovski turnir u povodu dana oslobo?enja Grada Tuzle. U?e?e su uzele ?etiri ekipe iz Vukovara, Zvornika i Tuzle. Drugu ekipu organizacije doma?ina ?inili su mladi koji nemaju dovoljno iskustva na takmi?enjima. Igralo se po Bergeru pola sata po igra?u za jednu partiju. Sudio je ahovski sudija Halid Dindo iz Tuzle.

Više...
 
Organiziran drugi omladinski kamp za slijepe i slabovidne osobe

Osobe sa ote?enjem vida, posebno mladi koji ive u ruralnim podru?jima nalaze se na margini porodice i drutva. Programi za mlade bez invaliditeta nisu otvoreni prema njima i neuklju?uju njihove probleme i potrebe. Odlazak na kampiranje za ve?inu do prole godine bilo je misaona imenica.

Vo?eni pozitivnim iskustvom i pove?anim interesovanjem, od 30. jula do 02. avgusta 2016., godine uz podrku Rotaract Tuzla 99 Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je Drugi omladinski kamp za slijepe i slabovide osobe pod nazivom Rotary SloBiHIta. U nazivu kampa sadrana su prva slova zemalja donatora kamp opreme i zemlje doma?ina. U?e?e na kampu na Goranskom jezeru kod Doboja uzelo je 30 mladih sa i bez ote?enja vida uklju?uju?i ?lanove organizacije doma?ina i njihove asistente,  ?lanove Me?uoptinske organizacije slijepih Doboj i aktiviste Rotaract Tuzla 99.

Više...
 
Tre?i Me?unarodni turnir u govornom pikadu

Uz podrku Op?ine Srebrenik i Lions kluba Tuzla, 02. i 03. juna 2016. u Motelu "Orion" Ormanica, Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je III Me?unarodni turnir u govornom pikadu. Cilj turnira bilo je regionalno povezivanje me?u slijepima i promocija govornog pikada kao jednog od sportova koji postaje sve popularniji me?u slijepima u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

U?e?e je uzelo est ekipa iz Vinkovaca, Osijeka, Beograda, Sarajeva, ivinica i Tuzle. Ekipu ?ine dva slijepa i dva slabovida takmi?ara.

Igralo se po Bergeru u pet kola. 

Više...
 
Posjeta Zemaljskom i Istorijskom muzeju BiH u Sarajevu

U okviru projekta "Poboljanje pristupa muzejskoj i pozorinoj umjetnosti za slijepe osobe" podranog od Federalnog ministarstva kulture i sporta 27.04.2016.godine organizirana je posjeta grupe ?lanova Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla Zemaljskom i Istorijskom muzeju BiH u Sarajevu. Tom prilikom 50 ?lanova Udruenja obili su sva tri muzejska odjeljenja i Botani?ki vrt. Doma?in im je bio kustos Samir Avdi? sa kolegicama Anom i Nerminom.

Više...
 

Na poziv Udruenja Me?unarodne interaktivne kole MIOS iz Tuzle, dugogodinji aktivista Udruenja gra?ana ote?enog vida Mihovil Lu?i? 05. aprila 2016. godine odrao je edukativnu radionicu za u?enike drugog razreda Osnovne kole Sjenjak o pristupu slijepim i slabovidim osobama kojoj je prisustvovala i njihova u?iteljica. Do sada su se sli?ne radionice za u?enike i nastavnike odravale uglavnom u osnovnim i srednjim kolama na podru?ju Tuzlanskog kantona koje poha?aju slijepi i slabovidi u?enici. Aktivnost je bila prilago?ena dobi u?esnika. Kroz igru su im predstavljeni na?ini na koje slijepe osobe u?e. Imali su priliku upoznati se sa brajevim pismom putem knjige i abecede kao i laptopom sa govornim programom. Postavili su na desetine pitanja to je dokaz njihovog zanimanja za temu. Upu?en im je poziv da sa u?iteljicom posjete Udruenje.

Više...
 

Tim Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla koji su ?inile dvije medicinske sestre i socijalna radnica 07. aprila 2016. posjetio je Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla. Go?e su se upoznale sa aktivnostima koje se vode u ovoj organizaciji. Pokazale su interesovanje za probleme i potrebe slijepih osoba s naglaskom na pristup zdravstvenim uslugama i ponudile svoju pomo?. Predstavnici Udruenja upoznali su ih sa preprekama na kojeosobe ote?enog vida nailaze prilikom posjete ginekologu. Ne mogu obezbijediti asistenta kad im je potrebno. Razgovarano je o unapre?ivanju saradnje izme?u Udruenja i Centra za mentalno zdravlje.

Više...
 

Proslava Me?unarodnog dana ena, Osmog marta ima dugu tradiciju u Udruenju gra?ana ote?enog vida Tuzla. Vie od 50% ?lanova ove organizacije su ene koje su na margini drutva. Slijepe ene nemaju jednak pristup zdravstvenim uslugama i informacijama posebno o reproduktivnom zdravlju i roditeljstvu. ?esto su rtve nasilja daleko od o?iju javnosti u institucijama i u vlastitim porodicama.

Više...
 

Zahvaljuju?i podrci Lions cluba Tuzla i Udruenja gra?ana ote?enog vida nabavljena je pokretna lupa za potrebe Benjamina Kova?evi?a, visoko slabovidog u?enika VI razreda Osnovne kole Husino Podru?na kola Ljuba?e. Radi se o pomagalu koje ?e ovom u?eniku biti od velike pomo?i u savladavanju gradiva i poboljanju pristupa udbenicima to mu je od po?etka kolovanja predstavljalo veliki problem.

Više...
 

Stranica 2 od 9