Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

Bez podrke donatora, saradnika i volontera Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla teko bi moglo realizirati ?itav niz aktivnosti. Pored finansijskih sredstava, u 2015. godini podrka se ogledala u medijskoj promociji, pomagalima, opremi, gra?evinskom materijalu, volonterskom radu i donaciji prehrambenih proizvoda. Njen zna?aj je ve?i ako se uzme u obzir da Udruenje nije finansirano iz budeta gradova i op?ina na kojima djeluje, niti iz Budeta Tuzlanskog kantona.

Više...
 
Saradnjom do ve?e pristupa?nosti Muzeja Isto?ne Bosne slijepim osobama

Saradnja izme?u Muzeja Isto?ne Bosne i Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla zapo?ela je u februaru 2015. Nakon radionice o pristupa?nosti muzeja za osobe sa invaliditetom odrane u Umjetni?koj galeriji u Tuzli. Ovaj doga?aj doprinio je pove?anju razumijevanja potreba slijepih od strane osoblja muzeja za doivljavanjem muzejske umjetnosti koja im je uglavnom nedostupna zbog nemogu?nosti dodirivanja eksponata u ve?ini muzeja.

Više...
 

Nepristupa?nost udbenika u alternativnim formatima samo je jedna u nizu barijera sa kojima se suo?avaju u?enici sa ote?enjem vida koji poha?aju redovne kole na podru?ju Tuzlanskog kantona. Roditelji se obra?aju Udruenju gra?ana ote?enog vida za pomo? kako bi se rijeio dugogodinji problem njihove djece. U saradnji sa nadlenim institucijama, Udruenje vodi aktivnosti na poboljanju pristupa obrazovanju za navedenu grupu u?enika. U prilog tome govori organiziranje sastanka sa roditeljima slabovidih u?enika ?etvrtog novembra 2015. Kojem su Pored roditelja i predstavnika Udruenja prisustvovali: predstavnici ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, pedagokog zavoda i odsjeka za ote?enje vida edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Više...
 

U okviru projekta Stvaranje pretpostavki za kvalitetniju podrku slijepim u?enicima u inkluziji finansiranog od Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

03. oktobra 2015.godine u prostorijama Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla odrano je takmi?enje u ?itanju Brajevog pisma za slijepe u?enike osnovnih i srednjih kola sa podru?ja Tuzlanskog kantona. Aktivnost kojom se obiljeava Dje?ija nedelja ima za cilj promociju Brajevog pisma kao osnovnog oblika pismenosti slijepih osoba.

Više...
 

U skladu sa Statutom, svake ?etiri godine Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla odrava izbornu skuptinu na kojoj se biraju ?lanovi skuptine, predsjednik i dopredsjednik skuptine i predsjednik i dopredsjednik Udruenja. Na izbornoj skuptini, koja je odrana 19. Septembra u Sali Narodne i uiverzitetske biblioteke Dervi Sui? u Tuzli 2015 okupilo se vie od 50 ?lanova Udruenja kao i predstavnici roditelja maloljetnih ?lanova.

Više...
 

Uz podrku Grada Tuzle, Lions cluba Tuzla i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, 12. Septembra 2015. Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je Drugi me?unarodni turnir u govornom pikadu s ciljem razvijanja regionalne saradnje me?u slijepima i promocije govornog pikada. Turniru na kojem je u?e?e uzelo est ekipa iz Vinkovaca, Novog Sada, Biha?a, Sarajeva, Visokog i Tuzle prethodila je prezentacija prenosivog govornog pikada koju je odrao vlasnik firme proizvo?a?a, Megaelektronic iz Vukovara Duan Bilandi?. Svaku pikado ekipu ?ine dva slijepa i dva slabovida takmi?ara. Igralo se po Bergerovom sistemu u pet kola.

Više...
 

Od 22. do 24. jula 2015. godine na Goranskom jezeru kod Doboja Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je omladinski kamp za svoje ?lanove pod nazivom Rotary SloBiHIta.

U nazivu kampa sadrana su prva slova zemalja donatora dijela kamp opreme i zemlje. U?e?e je uzlelo trinaest osoba uklju?uju?i i volontere za podrku. Ciljevi kampa bili su socijalizacija, poticanje na samostalnost i edukacija mladih sa ote?enjem vida koji su se aktivno uklju?ili u postavljanje atora, pripremanje hrane kao i na radionice i aktivnosti organiziranje u okviru kampa.

.

Više...
 
Primopredaja donirane kamp opreme Rotaract Tuzla 99

S ciljem unapre?ivanja saradnje, grupa ?lanova Rotaract Tuzla 99 po?etkom juna 2015. Posjetila je Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla. Susret kojem je pored deset ?lanova Rotaracta prisustvovalo petnaest ?lanova Udruenja imao je radnu i zabavnu komponentu. Obje organizacije ukratko su predstavile svoje aktivnosti. Razgovarano je o problemima i potrebama osoba sa ote?enjem vida s naglaskom na mlade koji su na margini drutva.

Više...
 
Unapre?ivanje saradnje kroz organiziranje zajedni?kog izleta

30. maja 2015. Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla i Osnovna kola Miladije organizirali su drugi jednodnevni izlet na Bijambare. Prvi izlet uprili?en je prije godinu dana. Udruenje je okupilo grupu slijepe i slabovide djece i mladih sa podru?ja Tuzlanskog kantona, dok je ispred prijateljske kole na izlet ila grupa u?enika i nastavnika. Doga?aj je imao za cilj pove?anje znanja vide?ih u?enika o pristupu slijepim osobama kroz druenje.

Više...
 

Do saradnje Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla s muftijstvom tuzlanskim dolo je prilikom Bajramskog prijema prire?enog za nekoliko nevladinih organizacija i institucija u oktobru 2014. godine. Tom prilikom, predstavnica Udruenja Tifa Tu?i? ukazala je na dugogodinji problem koji se ogleda u nemogu?nosti kupovine Brajevog printera zbog visoke cijene. Muftijstvo se aktivno uklju?ilo u rjeavanje navedenog problema.

Više...
 

U okviru projekta Osobe sa invaliditetom u muzejima koji provode Fondacija kulturno naslije?e bez granica i Balkanska mrea muzeja uz podrku ameri?ke ambasade u Sarajevu i Stavros Niarchos Fondacije, od 11. do 13. februara 2015., u Me?unarodnoj galeriji portreta u Tuzli odrana je trodnevna radionica. Cilj projekta je pove?ati pristupa?nost muzejima i galerijama za osobe sa invaliditetom, omogu?iti njihovo u?e?e u aktivnostima koje provode muzeji kao i povezivanje muzeja, galerija i drugih kulturnih institucija i osoba sa invaliditetom.

Više...
 

Stranica 3 od 9