Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

10. 01. 2015. (subota) sa po?etkom u 10 sati u prostorijama Udruenja odran je interni ahovski turnir za zainteresirane ?lanove koji ima dugu tradiciju. Zbog hladnog vremena u?e?e na turniru uzelo je samo sedam ?lanova. Igralo se po Bergerovom sistemu, pola sata po igra?u. Sudio je ahovski sudija Halid Dindo iz Tuzle. Prvo mjesto osvojio je Mirsad Sara?evi? koji stje?e pravo u?e?a na Federalnom prvenstvu za slijepe u ahu.

Više...
 

Svake godine, Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla prigodnim aktivnostima obiljeava tre?i decembar, Me?unarodni dan osoba sa invaliditetom. 2014. na ovaj zna?ajan dan u znak zahvalnosti u goste su pozvali predstavnike gradske vlasti, donatore i saradnike koji su dali doprinos u radu Udruenja u 2014. godini. Na jednom mjestu okupili su se predstavnici obrazovnih institucija, medija, gradske vlasti i nevladinih organizacija. Sumirana su postignu?a Udruenja a razgovaralo se i o potrebama i problemima slijepih osoba.

Više...
 

29. i 30. Novembra 2014. Godine u organizaciji Udruenja slijepih Visoko odran je Me?unarodni turnir u govornom pikadu za slijepe. U?e?e je uzelo devet ekipa iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ekipe su uklju?ivale dvije slijepe i dvije slabovide osobe. Ekipu Udruenja, koja je osvojila tre?e mjesto i dobila diplomu i pehar u trajno vlasnitvo ?inili su Tima Musi?, Zlata Ibrahimovi?, Mihovil Lu?i? i Ranko Kova?evi?. Prvo mjesto osvojila je ekipa Biha?a a drugo Slavonskog Broda.

Više...
 
Grupa u?enika sa i bez invaliditeta iz Tuzle u?estvovala na Dje?ijem parlamentu

U povodu obiljeavanja 25 godina od donoenja Konvencije o pravima djeteta uz podrku UNICEF-a 17. i 18. novembra 2014. u Sarajevu je odran Dje?iji parlament. Dio dje?ijeg parlamenta bili su u?enici osnovnih i srednjih kola od dvanaest do osamnaest godina sa i bez invaliditeta iz cijele Bosne i Hercegovine, uklju?uju?i i grupu od est u?enika iz Tuzle koju je organiziralo Udruenje: Armin Babovi?, Osnovna kola Tuanj, Aziz Altumbabi?, Hemijska kola Tuzla, Fatma Buli?, Mainska kola, Andrea Lu?i?, Katoli?ki kolski centar Sveti Franjo, Nadija Klevstad-Deli? i Omar Dervievi? gimnazija Ismet Mujezinovi?.

Više...
 

U saradnji sa Javnim komunalnim preduze?em Komunalac Tuzla i u?enicima i nastavnicima Osnovne kole Miladije, petnaestog Oktobra u povodu Me?unarodnog dana bijelog tapa, Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je javni doga?aj kako bi se ukazalo na prepreke sa kojima se slijepe osobe suo?avaju pri kretanju uklju?uju?i granje, neure?enu ivu ogradu, zemlju i li?e na plo?niku, nepropisno parkirane automobile itd. Ure?en je dio Klosterske ulice koja se nalazi gotovo u samom centru grada. Dok su radnici Komunalca sjekli grane, ?lanovi udruenja, uglavnom djeca i mladi i grupa u?enika Osnovne kole Miladije utovarali su ih u kamion i ?istili ulicu.

Doga?aj je izazvao veliku medijsku panju. Na pripremi akcije ?ije organiziranje ni kia nije sprije?ila radile su nastavnica Aleksandra Selimovi? i Tifa Tu?i? uz podrku Nihada Bukvi?a iz Javnog kommunalnog preduze?a Komunalac Tuzla. Pogledaj te ovdje video

Više...
 

Radionice o pristupu slijepim osobama za u?enike i nastavnike redovnih osnovnih i srednjih kola sa podru?ja Tuzlanskog kantona postale su jedna od stalnih aktivnosti Udruenja. Organiziraju se na inicijativu menadmenta kola ili Udruenja uglavnom u kolama koje poha?aju slijepi i slabovidi u?enici. Na taj na?in doprinosi se unapre?ivanju znanja u?enika i nastavnika o pristupu slijepim osobama kao i saradnji Udruenja sa kolama. Sadraj je prilago?en dobi u?enika a na pripremi i organizaciji rade aktivisti Udruenja i stru?njaci kad se ukae potreba.

Više...
 

Osnovna kola Miladije nalazi se u Tuzli.Saradnja Udruenja sa ovom kolom koja traje dugi niz godina rezultirala je pokretanjem niza zajedni?kih aktivnosti za dobrobit najmla?ih ?lanova. Organiziranje novogodinjeg druenja za slijepu i slabovidu djecu postalo je tradicionalno. Nedavno je privedeno kraju snimanje tekstualnih udbenika za Vi razred Osnovne kole u audio formatu od strane nastavnika, to je veoma vano ako se uzme u obzir problem nepristupa?nosti literature za slijepe i slabovide u?enike koji se obrazuju u redovnim kolama. Vode se zajedni?ke aktivnosti na obiljeavanju petnaestog oktobra, Me?unarodnog dana bijelog tapa o ?emu ?e biti vie informacija nakon privo?enja aktivnosti kraju.

Više...
 

Profesori Srednje muzi?ke kole Tuzla pokazali su interesovanje za unapre?ivanje znanja o pristupu osobama sa ote?enjem vida kako bi lake radili sa slijepom u?enicom Almedinom Hodi?. Na njihovu inicijativu, 08. 09. 2014., u saradnji sa Udruenjem gra?ana ote?enog vida u koli je Organizirana radionica na pomenutu temu. Selma Meanovi?, stru?ni saradnik pedagokog zavoda za inkluziju aktivno se uklju?ila u organizaciju radionice na kojoj je u?estvovalo petnaest profesora.

Više...
 
Pjesmom i plesom do snova

I djeca i odrasli imaju svoje snove. Odre?enom broju djece s invaliditetom ostvario se san da pjevaju i pleu pred publikom.

U organizaciji udruenja za djecu s invaliditetom Duga iz Tuzle, uz podrku Fondacije tuzlanske zajednice, Op?ine Tuzla i mnogih sponzora, 02. septembra 2014., u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli odran je festival muzike i plesa za djecu s invaliditetom pod nazivom Pjesmom i plesom do snova. U?e?e na festivalu uzeli su predstavnici udruenja osoba s invaliditetom iz Zenice, Biha?a, Fo?e, Kalesije, Sapne, Grada?ca, Tuzle i drugih gradova iz Bosne i Hercegovine.

Više...
 

?lanovi Udruenje vide kao mjesto gdje se mogu okupljati, druiti i biti ono to jesu.Druenje ?etvrtkom poslije podne u Udruenju ima dugu tradiciju koja je prije nekoliko godina na neko vrijeme prekinuta. Na zadovoljstvo mnogih, prekid nije dugo trajao. Iz sedmice u sedmicu, druenje okuplja sve vie ?lanova.

 

31. jula 2014. bilo ih je vie od dvadeset. Nije ih sprije?ilo ni loe vrijeme a doli su i ?lanovi iz drugih gradova. Odre?en broj njih provodi vrijeme u igri pikada dok druga grupa dolazi kako bi se sreli i razmjenjivali iskustva. Prijatno iznena?enje priredila im je Zlata Ibrahimovi? koja je u povodu Bajrama napravila tortu za sve prisutne.

 

Pored ?lanova, na druenje dolaze i prijatelji Udruenja. Okupljanja su rezultirala sklapanjem mnogih prijateljstava me?u ?lanovima i druenjem izvan Udruenja.

 
Organiziran sastanak sa roditeljima slijepih i slabovidih u?enika

Problem pristupa obrazovanju slijepih i slabovidih u?enika koji poha?aju redovne osnovne i srednje kole u Tuzlanskom kantonu dugo je prisutan. Zakon o osnovnom i Zakon o srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona, prema kojima svi imaju jednako pravo na obrazovanje navedenoj grupi u?enika nisu od velike pomo?i. Udruenje je do sada poduzelo odre?ene korake koji su rezultirali pozitivnim pomacima to svakako nije dovoljno s obzirom na kompleksnost problema.

Više...
 

Više članaka...
Stranica 4 od 9