Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

Druzenje s novinarimaU okviru projekta Helsinkog parlamenta gra?ana Banja Luka X press podranog od Evropske Komisije, koji ima za cilj senzibilizaciju medija za izvjetavanje o marginaliziranim grupama 25. jula 2013. sa po?etkom u 11 sati, u prostorijama Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziran je doru?ak s novinarima. Doga?aj je okupio predstavnike elektronskih i pisanih medija, web portala, kao i odsjeka za urnalistiku Filozofskog Fakulteta u Tuzli. Aleksandar olja iz Helsinkog parlamenta gra?ana Banja Luka upoznao je prisutne sa projektom.

Više...
 
Sastanak sa ministricom zdravlja Tuzlanskog kantona

15 jula 2013., ministrica zdravlja Tuzlanskog kantona, doktorica Nermina Hadigrahi?, primila je predstavnike Udruenja gra?ana ote?enog vida. Cilj sastanka bio je upoznavanje ministrice sa planom kampanje zagovaranja za unapre?ivanje zdravstvenih usluga ena sa invaliditetom. Tifa Tu?i? upoznala je ministricu sa radom udruenja i predstavila plan kampanje. Ukazala je na nepristupa?ne ginekoloke usluge za ene korisnice kolica u Domu zdravlja Tuzla kao i na probleme sa kojima se suo?avaju slijepe ene u pristupu zdravstvenim uslugama. Dodatne informacije dala je Edina Fazli?, konsultant za planiranje i medijsko predstavljanje u kampanji.

Ministrica je dala podrku naporima udruenja usmjerenim na zatitu zdravlja ena sa invaliditetom i unapre?ivanje zdravstvenih usluga. Pokazala je razumijevanje za probleme sa kojima se suo?avaju ene sa invaliditetom u pristupu zdravstvenim uslugama i izrazila spremnost da ministarstvo na kojem je na ?elu u?ini sve da se usluge unaprijede. Podrala je prijedlog udruenja za grupni papa test za 20 ?lanica kao vid pozitivne diskriminacije prema slijepim enama.

 

?lanovi u bazenuUz podrku Fondacije tuzlanske zajednice i Hotela Tuzla, Udruenje gra?ana ote?enog vida organizira plivanje za zainteresirane ?lanove na bazenu Hotela Tuzla. ?lanovi udruenja mo?i ?e koristiti bazen u dogovorenim terminima u julu i avgustu 2013. Godine. Aktivnost za koju vlada veliko interesovanje je u toku i provodi se jedamput sedmi?no.

 

Predavanje GenikologaU okviru projekta podranog od Ekumenske Inicijative ena, 05. juna 2013. sa po?etkom u 15 sati, za sve zainteresirane ?lanice Udruenja gra?ana ote?enog vida organizirano je predavanje na temu Prevencija karcinoma maternice. Predavanje je odrala primarijus Amra Habibovi?, na?elnica ginekologije u Domu zdravlja Tuzla. Cilj predavanja bio je podizanje svijesti slijepih i slabovidnih ena o zatiti zdravlja i pove?anje nivoa znanja o karcinomu maternice.

Više...
 

Predstavnici medzisa i udruenja slijeph Tuzla03. 06. 2013., efendija damije Tuanj Ramiz Baji? i sekretar Medlisa Islamske zajednice Tuzla, Denan Rahmanovi? posjetili su Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla. Pridruio im se hadija Behdet Hodi?, ?lan udruenja koji je kumovao posjeti na dan slijepih osoba prema Islamskom kalendaru. Njihovi doma?ini bili su Mihovil Lu?i?, dopredsjednik udruenja i Tifa Tu?i?, izvrna direktorica.

Više...
 

Pehar iz Vinkovaca za osvojeno drugo mjestoNa poziv Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske upanije, ahisti Udruenja gra?ana ote?enog vida uzeli su u?e?e na memorijalnom ahovskom turniru Dane Palian koji se odrava u spomen preminulom aktivisti udruge. Turnir je odran 25. 05. 2013. u Vinkovcima. Pored ekipe udruenja koju su sa?injavali: Halil ehi?, ?amil Dedi?, Mirsad Sara?evi? i Alija Glum?evi? u?e?e na turniru uzele su ekipe Vukovarsko-srijemske, Osje?ko-baranjske i Slavonsko-brodske upanije. Igralo se po vajcarskom sistemu, pola sata po igra?u. Ekipa udruenja gra?ana ote?enog vida osvojila je drugo mjesto i pehar u trajno vlasnitvo.

Turnir je bio dobra prilika za druenje me?u slijepima. Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske upanije po ko zna koji put pokazala je da je dobar organizator i doma?in.

 

Na predavanju za izradu biznis planaU okviru projekta osnaivanja ena sa invaliditetom koji Udruenje gra?ana ote?enog vida provodi uz podrku ameri?ke ambasade u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa Udruenjem paraplegi?ara Doboj, 11. i 12. maja 2013., u Hotelu Integra u Doboju odran je dvodnevni seminar na temu biznis planiranje. Seminar na kojem je u?estvovalo deset ena sa invaliditetom iz Doboja i Tuzle vodio je Almir Petek, profesor sa Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu. Polaznicama su prezentirana neophodna znanja i vjetine iz oblasti marketinga, menadmenta i organizacije, ekonomsko-finansijske analize, pravnih aspekata poslovanja i operativnog plana. Radilo se i prakti?no na izradi biznis plana koliko je vrijeme dozvoljavalo.

Više...
 

Zajedni?ka slika svi ?lanova pored restorana na Goranskom jezeruOrganizacija najmanje dva izleta u prirodu godinje redovna je programska aktivnost udruenja gra?ana ote?enog vida. U slu?aju kada udruenje nije u mogu?nosti obezbijediti finansijska sredstva, u?esnici snose trokove prijevoza autobusom. Tako je bilo i ovoga puta. Pod vrlo povoljnim uslovima, koritene su usluge Litva trans Banovi?i, kompanije za koju se moe re?i da je prijatelj udruenja.

Više...
 

U?enici katoli?kog kolskog centraKatoli?ki kolski centar Sveti Franjo iz Tuzle obrazovna je institucija sa dugom tradicijom. U?enici se odgajaju u duhu tolerancije i razli?itost po bilo kojoj osnovi nije prepreka za poha?anje ove kole. Za razliku od nekih drugih kola, djeca sa invaliditetom ovdje su jednako tretirana i dobro dola. kola je otvorena za saradnju sa drugim organizacijama i institucijama.

Više...
 

102 0623U novembru 2012., u Udruenju gra?ana ote?enog vida pokrenuta je kreativna radionica za slijepe i slabovide ene koju vodi socijalna radnica Admira Ferhatoska. ?lanice se okupljaju jedamput sedmi?no i za sada su uglavnom fokusirane na izradu nakita. U okviru partnerskog projekta sa Udruenjem paraplegi?ara Doboj podranog od ameri?ke ambasade u Bosni i Hercegovini, u povodu Me?unarodnog dana ena organizirali su izlobu u trnom centru Dramar u Tuzli.

Više...
 

102 0593Tuanj je jedna od kola sa kojom Udruenje gra?ana ote?enog vida ima dobru saradnju i koja se s punim pravom moe smatrati inkluzivnom. Osoblje se u okviru svojih mogu?nosti trudi pruiti podrku u?enicima sa ote?enjem vida. Radi se i na edukaciji u?enika po tom pitanju.

Više...
 

Više članaka...
Stranica 7 od 9